Results


   or    
  


    Football
  Êîëóìáèÿ. Ïðèìåðà À        
0:45   Santa Fe 1:2 Millonarios          
Ëèãà íàöèé ÊÎÍÊÀÊÀÔ        
0:00   Mexico 2:2 Jamaica          
  Ìåêñèêà. Ëèãà äå Ýêñïàíñüîí        
1:05   Dorados 0:1 Atletico Morelia          
3:05   Tlaxcala 1:2 Durango      
ÑØÀ. Æåíùèíû. NWSL
1:00   Angel City (W) 1:2 Gotham (W)      


    Ice Hockey
  ÍÕË        
2:30   Los Angeles 7:6 Saint-Louis          
  ÑØÀ. ÀÕË        
1:00   Calgary Wranglers 3:2 San Diego Gulls      


    Basketball
Ñàëüâàäîð. Ëèãà Ìåéäæîð        
1:00   Cojute 17:11 Isidro Metapan      
1:00   Santa Ana 96:89 Santiagueno      
  ÍÁÀ        
0:30   Golden State 96:99 Minnesota          


    Tennis
  ATP. Ìàéàìè        
0:30   Casper Ruud 1:2 Botic Van de Zandschulp      
0:45   Casper Ruud 1:2 Botic Van de Zandschulp      


    Baseball
ÌËÁ. Ïðåäñåçîííûå ìàò÷è        
1:10   LA Dodgers 3:0 LA Angels      
  Ðåñïóáëèêà Êîðåÿ. ÊÁÎ Ëèãà        
4:00   LG Twins 1:5 SSG Landers      
4:00   Kiwoom Heroes 3:5 Doosan Bears      


    Table Tennis
  ×åõèÿ. Ëèãà Ïðî        
0:00   Jiri Plachy 2:3 Vladimir Cermak      
1:30   Frantisek Briza 1:3 Jiri Plachy      
3:00   Jiri Plachy 3:0 Vladimir Cermak      
  Ðîññèÿ. Ëèãà Ïðî
0:15   Aleksandr Fedorov 3:1 Vyacheslav Chernov      
0:45   Evgeniy Ilyukhin 0:3 Sergei Lopatin      
0:45   Valery Kutin 1:3 Vladimir Eremin      
1:00   Sergey Maksakov 2:3 Roman Zelenskii      
1:15   Vyacheslav Chernov 3:1 Evgeny Anisimov      
1:47   Vyacheslav Chernov 3:0 Evgeny Anisimov      
2:15   Sergei Lopatin 3:0 Evgeniy Ilyukhin      
2:15   Vladimir Eremin 3:2 Aleksandr Fedorov      
4:30   Vladimir Marshalov 3:1 Vasily Shirshov      
4:45   Danila Andreyev 3:2 Dmitry Petrochenko      
5:00   Andrey Andreev 3:2 Albert Bogomolov      
5:00   Evgeniy Kalashnikov 0:3 Evgeniy Glazun      
5:15   Yaroslav Troyanov 3:2 Vitaliy Bazilevskiy      
5:30   Vasily Shirshov 0:3 Evgeniy Kalashnikov